I Ogólnopolski Zlot Mustangów
z okazji 45 lecia istnienia marki Ford Mustang
Łódź, 18-19 kwietnia 2009r.
REGULAMIN ZLOTU


1. Zlot jest imprezą niekomercyjną zorganizowaną z okazji 45-lecia powstania samochodu marki Ford Mustang. Impreza jest przeznaczona dla użytkowników i sympatyków samochodów marki Ford Mustang. Celem imprezy jest spotkanie użytkowników i sympatyków modelu Ford Mustang oraz integracja środowiska.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Zlotu, zarówno osób zarejestrowanych w Mustang Klub Polska, jak i osób towarzyszących. Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są potwierdzić Organizatorom swój udział w Zlocie w wyznaczonym terminie oraz zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i potwierdzić to swoim podpisem. Za uczestnictwo z Zlocie pobierane są opłaty w ustalonej wysokości.

3. Każdy uczestnik przy wjeździe na teren Zlotu otrzyma plakietkę identyfikacyjną, którą jest zobowiązany nosić w widocznym miejscu, szczególnie podczas przebywania w pobliżu miejsca zaparkowanych samochodów. Jest to w interesie wszystkich uczestników Zlotu, gdyż ułatwi to zapewnienie bezpieczeństwa pojazdom zaparkowanym w oznaczonym terenie. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do okazania plakietki w razie wystosowania takiej prośby.

4. Na teren zlotu dopuszczone do wjazdu są samochody marki Ford Mustang wszystkich generacji t.j. od rocznika 1964 wzwyż. Samochód wjeżdżający na teren Zlotu musi być czysty na zewnątrz oraz wewnątrz, pod rygorem nie wpuszczenia uczestnika i jego pojazdu na teren Zlotu. Wszystkie samochody zaparkowane w oznaczonym terenie zostaną oznakowane klubowym i jubileuszowym logiem Zlotu.

5. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu Zlotu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników oraz osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub Straży Miejskiej właściwej dla miejsca odbywania się Zlotu.

6. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego. Ponadto na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz zakaz "palenia gumy".

7. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 5 wnoszenia i spożywania na terenie Zlotu alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

8. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do samochodu do czasu wytrzeźwienia lub wezwaniem Policji w przypadku odmowy oddania kluczyków organizatorom.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia spowodowane przez uczestników Zlotu w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do innych uczestników Zlotu. Uczestnicy przybywają na zlot we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt.

10. Zabrania się śmiecenia na terenie Zlotu, głośnego i uciążliwego słuchania muzyki. Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i zasad dobrego wychowania zarówno w czynach, jak i słowach, tak by godnie reprezentować Klub.

11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zachowanie uczestników na i poza terenem Zlotu. Oznacza to, że każdy uczestnik Zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne czyny i postępowanie.

12. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatorów Zlotu.

mustangklub.pl | tel. +48 603 111 040