Walne zebranie 2020

Zarząd Stowarzyszenia Mustang Klub Polska zaprasza Członków Stowarzyszenia na walne zebranie, które odbędzie się wedle porządku podanego poniżej.


Z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną i spodziewane stopniowe znoszenie ograniczeń w kontaktach społecznych zaplanowanych zostało kilka terminów zebrań na wypadek, gdyby kolejno nie udało się zgromadzić wystarczającej liczby członków do podjęcia uchwał (zwłaszcza związanych ze spełnieniem przez Stowarzyszenie wymogów przepisów prawa):

 1. 27.06.2020 r. o godz. 14:00 w Hotelu 500 Stryków, ul. Warszawska 1, 95-010 Stryków (zebranie w statutowym I terminie),
 2. 1.082020 r. o godz. 14:00 w Hotelu 500 Stryków, ul. Warszawska 1, 95-010 Stryków (zebranie w statutowym I terminie),
 3. 6.09.2020 r. o godz. 10:00 w Hotelu Srebrny Dzwon, Kadyny 31, 82-340 Tolkmicko (zebranie w statutowym I terminie, podczas imprezy Przystanek Północ – Kadyny 2020),
 4. 26.09.2020 r. o godz. 9:00 w Zamku Gniew, ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew (zebranie w statutowym II terminie, podczas imprezy Bal Sylwestrowy MKP),
 5. 14.11.2020 r. Nadarzyn k/Warszawy (zebranie w statutowym I terminie, podczas imprezy Warsaw Motor Show),
 6. 24.04.2021 r. o godz. 17:00 w Aparthotelu “Termy Uniejów”, ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1 99-210 Uniejów (zebranie w statutowym I terminie, podczas imprezy XII Ogólnopolski Zlot Mustangów).

Jeżeli którekolwiek z ww. zebrań podejmie uchwały związane ze spełnieniem przez Stowarzyszenie wymogów przepisów prawa, możliwa będzie rezygnacja z następnych terminów spotkań lub ustalenie innych.

Jednolity porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad walnego zebrania
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania i protokolanta
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania wlanego zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
 4. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 5. Wybory prezesa oraz członków zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję
 6. Wybory członków komisji rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję
 7. Dyskusja na temat przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
 8. Dyskusja na temat skreślenia z listy członków Stowarzyszenia
 9. Dyskusja na temat elektronicznej formy udziału w walnym zebraniu, siedziby oraz zapewnienia kworum – podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w powyższym zakresie
 10. Dyskusja nad regulaminem sekcji MKP oraz wybory przewodniczących sekcji
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zamknięcie obrad walnego zebrania

Z uwagi na wprowadzenie przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, a także ogłoszoną 17 kwietnia 2020 r. zmianę ustawy prawo o stowarzyszeniach dopuszcza się, że udział i głosowanie Członków Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu podczas ww. walnych zebrań Członków Stowarzyszenia Mustang Klub Polska będzie realizowana:

 1. transmisja obrad posiedzenia oraz dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Stowarzyszenia będzie mógł wypowiadać się w toku obrad w formie webinarium, którego unikalny adres internetowy dostępny jedynie dla Członków Stowarzyszenia zostanie im podany na forum.mustangklub.pl w dniu walnego zebrania i będzie dostępny z wykorzystaniem ich danych logowania używanych na tym forum,
 2. możliwość wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia z wykorzystaniem narzędzia, do którego unikalny adres internetowy dostępny jedynie dla Członków Stowarzyszenia zostanie im podany na forum.mustangklub.pl w dniu walnego zebrania i będzie dostępny z wykorzystaniem ich danych logowania używanych na tym forum.

Wykorzystanie ww. środków komunikacji elektronicznej będzie możliwe pod warunkiem istnienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (zgodnie z art. 18 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Przypominamy, że powyższe zaproszenie adresowane jest jedynie do formalnie przyjętych Członków Stowarzyszenia Mustang Klub Polska (w rozumieniu ustawy prawo o stowarzyszeniach i statutu Stowarzyszenia Mustang Klub Polska).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: